Nejnovější aktuality

21/06
2024

Datum konání

Výlet – FarmaPark

Úvod

Kontaktní osoba pro jednání s rodiči: Stanislav Stárek, telefon: 727 873 411

Naše organizace vznikla v prostorách nově postaveného domu v Louňovicích. Chceme vytvořit kvalitní, finančně dostupnou
a odborně vedenou dětskou skupinou, kde budou Vaše děti spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem,
s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti. Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na vzájemné důvěře a otevřenosti.

NAŠE MOTO:„……….každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své právo.“

Z Charty práv dítěte
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým, zdravý životní styl. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

  • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí dětské skupiny
  • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa
  • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah
  • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pečujícími osobami a rodiči
  • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě
  • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí
  • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů